Sun, mountains and wood” (Draw me a sun) is a small business inspired and oriented towards nature and people. Nature is our main inspiration and always believed we should actively strive to resolve environmental problems and conservation. But the main goal of “Sun, mountain, and tree” is to make people better, to educate them for a -Quality life! A quality life of one person changes the world around him. With our seemingly simple drawings of smiling, animals always try to give even a small beam of light. We believe in the bright future of our species and what we will leave for our children. But we are facing serious problems amount relates to the achievement of this goal.
After detailed met and inspired by the book by Yvon Chouinard “Let my people to surf,” we undertake the difficult task to develop our business even more conscious and responsible! To offer illustrations so as to cause the least possible damage to nature! Continuously strive for development and innovation, and of course, to change their overall views on the understanding of personality, its place in the world and its mission!

We know that you support our endeavors and welcome you to join us in this battle. From this month (August 2016), we will actively share with you what specific cause support at the moment, with a percentage of the money you paid for our product.

Until now in voluntary work we have helped and continue to support NGOs working in different projects such as:
– Reducing the use of plastic bags;
– Cleaning and protection of the Black Sea coast;
– Cleaning and conservation of the river. Yamuna, Vrindavan, India;
– Volunteer missions in Thailand related to the biological balance;
– Support for smaller organizations dealing with the problems of stray dogs in Sofia and Sofia City;
– Continuous support to people with severe diseases, such as donations to us is 100% of the profits of a product;
– Active support and work with children and their environmental education;
– And last but not least, we often turn to local projects on afforestation and cleaning.


“Слънце, планина и дърво” ( Draw me a sun) е малък бизнес, инспириран и ориентиран към природата и хората. Природата е основното ни вдъхновение и винаги сме вярвали, че трябва активно да се борим за разрешаването на екологичните проблеми и опазването й. Но основната цел на “Слънце, пнанина и дърво” е да прави хората по-добри, да ги образова за един по-качествен живот! А качественият живот на една личност променя света около него. С нашите привидно прости рисунки на усмихнати животни винаги се стараем да дадем макар и малък лъч светлина. Вярваме в по-светлото бъдеще на нашия вид и това, което ще оставим за децата си. Но всички ние сме изправени пред сериозните проблеми, свъразани с постигането на тази цел.

След като подробно се запознахме и инспирирахме от книгата на Ивон Шуинар “Пусни народа ми да кара сърф”, се заемаме с нелеката задача да развием бизнеса си още по-осъзнато и отговорно! Да предлагаме илюстрациите си така, че да нанасят възможно най-малко щети на природата! Непрекъснато да се борим за развитие и иновации, и разбира се, да променяме цялостните си възгледи по отношение разбирането на личността, нейното място в света и мисията й!

Знаем, че подкрепяте нашите начинания и ви приветстваме да се включите заедно с нас в тази битка. От този месец (Август), активно ще споделяме с вас каква конкретна кауза подкрепяме в момента, с процент от парите, които сте заплатили за наш продукт.

До сега в доброволческата си работа сме подпомогнали и продължаваме да подкрепяме неправителствени организации, работещи по ралични проекти като:

— намаляване употребата на полиетиленови торби; — почистване и опазване на Черноморското крайбрежие; — почистване и опазване на р. Ямуна, Вриндаван, Индия; — доброволски мисии в Тайланд, свързани с биологичното равновесие; — подкрепа на малки организации, занимаващи се с проблемите на бездомните кучета в областта на София и София град; — непрекъсната подкрепа към хора с тежки заболявания, като даренията ни към тях са 100% от печалбата на даден продукт; — активна подкрепа и работа с деца и тяхното екологично образоване — и не на последно място, честото ни включване към локални проекти по залесяване и почистване.